Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema's zoals liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. We noemen ze ook wel levensvragen: je hebt er niet zo één, twee, drie een antwoord op. Levensvragen gaan over wat je écht belangrijke waarden in het leven vindt. In Lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen deze en andere vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

 
De HVO lessen... De HVO onderwerpen... De HVO werkvormen... De HVO vakdocent...


HVO in een notendop

Humanistisch Vormingsonderwijs en levensbeschouwing is:

• Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, leuk, of vervelend in hun leven vinden en hoe ze daarmee omgaan.
• De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar, en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
• Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doen ze aan de hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar eigen antwoorden.
• Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.
• Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, onderzoeken de gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun omgeving en leren samen te werken. Vaardigheden die belangrijk zijn om met elkaar samen te leven.

In HVO wordt gewerkt met het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een seculiere levensbeschouwing, die de menselijke waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.


 
Home